Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Мисия и визия

Мисия

 

Училището да се утвърди като институция:

- поставяща детето и ученика в центъра на обучението;

- подкрепяща и насърчаваща развитието на автономна личност, чийто възглед за света е позитивен, в съответствие с националните и с европейските морални и духовни ценности;

- изграждаща знаещи и умеещи хора, конкурентно способни в социалната общност и успешно реализиращи се в бъдеще;

- отговаряща на изискването за приобщаващо и подкрепящо образование на деца и ученици с проблемно поведение, в риск, деца със СОП, които да развият индивидуалните си способности и потенциал с цел самостоятелна реализация и достоен живот.

 

 

Визия

  1. Нашето училище ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6г.) и с два етапа на основна образователна степен (начален и прогимназиален).
  2. Осигуряване на плавен преход от предучилищната към училищната степен, за по-добра адаптация на децата, формиране на мотивация за учене и запазване на психо-емоционалния комфорт.
  3. Осъществяване на качествен образователен процес чрез висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене, прилагат иновативни методи в работата си и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
  4. Прилагане различните форми на обучение– самостоятелна и индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
  5. Осъществяване на целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
  6. Осигуряване на екип от висококвалифицирани специалисти с цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.