Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Прикачени документи

Дати за НВО за 4 и 7 клас
Дати за изпити на самостоятелна форма на обучение
Годишен план БДП
Заповед №307/19.03.2021г. - Отмяна на изпитите за определяне на срочна оценка в дневна форма на обучение, докато трая извънредната епидемиологична обстановка в Република България
Начален план 2021
Заповед №281/04.03.2021г. - Изпити за определяне на срочна оценка в дневна форма на обучение
Заповед №243/03.02.2021г. График за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г
Прогами - Кампания ОКТОМВРИ 2020 - ОКТОМВРИ 2021г.
Седмично разписание 1-7 клас за II учебен срок за учебната 2020/2021г.
Заповед №165/30.11.2020г. - График за работа на педагогическия персонал с ученици от 1 до 6 клас за периода 30.11 - 21.12.2020г.
Междусрочни ваканции за учениците от 1-3 клас, 4-6 клас, 7 клас. Край на първи учебен срок. Начало и край на втори учебен срок за учебната 2020/2021г.
Присъствени учебни занятия по установен график за учебната 2020/2021г.
Заповед №634/14.09.2020г.
Седмичноо разписание -1-7 клас - 2020-2021 учебна година Дневен режим за учебната 2020-2021г. Протокол №109 от 15.09.2020г..
Седмично разписание на занималня на групи ЦОУД за учебната 2020-2021
Етичен кодекс на работещите с деца в Първо основно училище “Георги Бакалов“ гр. Стара Загора
Годишен план на Първо основно училище “Георги Бакалов“ за учебната 2020-2021г
Форми на обучение
Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в Първо основно училище “Георги Бакалов“
Правилник за вътрешния трудов ред
Стратегия за насърчаване и повишаване грамотността в първо основно училище “Георги Бакалов“ за периода 2020/2021г
Правилник за дейността на Първо основно училище “Георги Бакалов“
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
План БДП
Протокол №109 от 15.09.2020г.pdf
Правила за работа в условията на извънредна епидемиологична обстановка свъзана с COVID - 19 - за ученици и родители.pdf
Правила за работа в условията на извънредна епидемиологична обстановка свъзана с COVID - 19.pdf
Заповед №598 от 04.09.2020г.pdf
заповед юнска сесия самостоятелна форма на обучение
график юнска сесия самостоятелна форма на обучение
график класни и контролни 2 срок
график консултация с родители втори срок
график за обучение по БДП
график за консултации за ученици в самостоятелна форма на обучене
график за работа с изгонени от час ученици
график за консултации по предмети на ученици в дневна форма
седмично разписание II срок
заповед януарска сесия самостоятелна форма на обучение
СФО график янарска сесия
заповед утвърждаване на изпитни програми СФО 2019/2020 г.
Изпитна програма 5 клас СФО
Изпитна програма 6 клас СФО
изпитна програма 5 клас СФО
Рубрика БДП
годишна програма ЦДО 2019/2020
програма ранно напускане на училище 2019/2020
програма равни възможности
график за консултации по предмети в дневна форма
график за консултиране на родители
график класни и контролни 1 срок
график за консултации за ученици в самостоятелна форма на обучене
Стратегия за развитие 2016-2020
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред в училище 2019-2020 г.
механизъм за противодействие на училищния тормоз 2019-2020
форми на обучение
седмично разписание I срок
дневен режим 2019/2020
Годишен план 2019/2020 учебна година
заповед за определяне на заявител за училищен плод и мляко
Вътрешни правила за защита на лични данни
лице за защита на лични данни
процедура плод и мляко
заповед открита процедура училищен плод и мляко
Правила и процедури за противодействие на тормоза
Анкета_механизъм тормоз
Алгоритъм за противодействие на тормоза
Стратегия за развитие 2016/2020г.
Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари