Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Документи

 

 

 

 

Прикачени документи

заповед юнска сесия самостоятелна форма на обучение
график юнска сесия самостоятелна форма на обучение
график класни и контролни 2 срок
график консултация с родители втори срок
график за обучение по БДП
график за консултации за ученици в самостоятелна форма на обучене
график за работа с изгонени от час ученици
график за консултации по предмети на ученици в дневна форма
седмично разписание II срок
заповед януарска сесия самостоятелна форма на обучение
СФО график янарска сесия
заповед утвърждаване на изпитни програми СФО 2019/2020 г.
Изпитна програма 5 клас СФО
Изпитна програма 6 клас СФО
изпитна програма 5 клас СФО
Рубрика БДП
годишна програма ЦДО 2019/2020
програма ранно напускане на училище 2019/2020
програма равни възможности
график за консултации по предмети в дневна форма
график за консултиране на родители
график класни и контролни 1 срок
график за консултации за ученици в самостоятелна форма на обучене
Стратегия за развитие 2016-2020
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правилник за вътрешния трудов ред в училище 2019-2020 г.
механизъм за противодействие на училищния тормоз 2019-2020
форми на обучение
седмично разписание I срок
дневен режим 2019/2020
Годишен план 2019/2020 учебна година
заповед за определяне на заявител за училищен плод и мляко
Вътрешни правила за защита на лични данни
лице за защита на лични данни
процедура плод и мляко
заповед открита процедура училищен плод и мляко
Правила и процедури за противодействие на тормоза
Анкета_механизъм тормоз
Алгоритъм за противодействие на тормоза
Стратегия за развитие 2016/2020г.
Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари