Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Твоят час

 

 

 

Първо основно училище „Георги Бакалов” град Стара Загора се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всеки ученик ще може да се включи в до
две дейности по интереси и една по обучителни затруднения. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 

На сайта на училището и на страницата във фейсбук ще продължим ви запознаваме с реализацията и изпълнението на проекта и възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси
и за преодоляване на обучителни затруднения.

В началото на месец ноември стартира и Фаза 2 със следните дейности в нашето училище, организирани в тринадесет клуба, пет за занимания по интереси и осем за преодоляване на обучителни затруднения по български език и математика:

 • Занимания по интереси:

 

 1. „Арт академия“ за ученици от III и IV клас с ръководител Антоанета Василева;
 2. Клуб“Приложно изкуство“ за за ученици от I и II клас с ръководител Елена Димитрова;
 3. Клуб“Футбол в училище“ за ученици от IV до VII клас с ръководител Тодор Цветанов;
 4. Клуб“Хип-Хоп танци“ за ученици от IV до VII клас с ръководител Тодор Цветанов;
 5. Музикално-театрална формация "Медени звънчета" с ръководител Нела Тотева за ученици от I до VII клас;

 

 • За преодоляване на обучителни затруднения по Български език:

 

 1. „Моят час по български език“ за ученици от I и II клас с ръководител Елена Димитрова;
 2. „Родният език – звучен и богат“ за ученици от III и IV клас с ръководител Антоанета Василева;
 3. „Да говорим и пишем правилно“ за ученици от V и VI клас с ръководител Лъчезар Лазаров;
 4. „Българският език – предизвикателство и път към успеха“ за ученици от VII клас с ръководител Лъчезар Лазаров;

 

 • За преодоляване на обучителни затруднения по Математика:

 

 1. „Трудната математика“ “ за ученици от I и II клас с ръководител Зорница Райчева;
 2. „Математиката – лесна и интересна“ за ученици от III и IV клас с ръководител Валентина Андрейчева;
 3. „Към успеха с правилата на математиката“ за ученици от V и VI клас с ръководител Величка Ковачева;
 4. „Математиката в живота“ за ученици от VII клас с ръководител Величка Ковачева;

 ТВ СТАРА ЗАГОРА